Henningsvær Innbyggerforenings forslag til bilfritt torg:

Henningsvær Innbyggerforening har de siste årene arbeidet spesielt med trafikksituasjonen på stedet, og sett på forskjellige muligheter for å møte de stadig økende trafikkproblemene vi står overfor. Som en del av dette arbeidet vil vi med dette legge fram et konkret forslag til hvordan vi kan få til en prøveordning med bilfritt torg i Henningsvær sommeren 2005.

Perioden for prøveordningen foreslås f.o.m. lørdag 18/6 t.o.m. søndag 14/8.

For å kunne lykkes med prosjektet, må en del forutsetninger være på plass:

-   Det må etableres en bedre skilting til hovedparkeringsplassen ved innkjøringen til Henningsvær

-   Det må etableres noen korttidsparkeringsplasser umiddelbart utenfor torget

-   Veibanen ved innkjøringen til torget må endres, og det må skiltes, slik at det er tydelig at veien ikke går inn til venstre mot torget

-   En bilfri løsning må arrangeres slik at den ikke er til hinder for utrykning eller nyttetrafikk som varelevering og søppeltømming

Henningsvær Innbyggerforening har utarbeidet en skisse for hvordan vi mener en trafikkregulering av torget kan gjennomføres i en prøveperiode.

Ved avkjøringen til P-plassen må det opp et skilt som på flere språk tydelig viser at dette er hovedparkering og ”Startpunkt Henningsvær”. Vi er klar over at dette er tiltak som kommer i forbindelse med Turistveiprosjektet 2006 eller 2007, men det vil ikke være mulig å få til en vellykket trafikkregulering av torget uten at slik skilting er på plass, og vi kan ikke vente i ett til to år med slik skilting!

Videre vil et stort og synlig kart før broene ved Festvåg kunne gi et god forvarsel om hvordan trafikken er regulert inne i Henningsvær, slik at tilreisende er forbredt på avkjøringen til hovedparkeringa.

Også på skiltstolpene ved inngangen til torget bør det komme opp informasjon om at torget er bilfri sone, og henvisning til hvor man kan parkere.

Det er kommet forslag om en regulering som legger opp til korttidsparkering inne på torget. Henningsvær Innbyggerforening motsetter seg en slik løsning, fordi en slik parkering vil generere mye trafikk, og utgangspunktet for forslaget er å redusere trafikken. (Korttidsparkering på torget vil skape atskillig mer trafikk en de uregulerte parkeringen vi har i dag, der problemet er at biler står parkert i lang tid og blokkerer arealet). Vi er overbevist om at en korttidsparkering umiddelbart utenfor torget vil dekke behovet, og mener at et bilfritt miljø åpner for nye muligheter for de næringsdrivende!

Henningsvær Innbyggerforening foreslår at det etableres fire plasser for korttidsparkering vest 65 n Henningsvær Gjestegård. Gjestegården vil kunne disponere 3 plasser langs nordveggen, i Bakeriveien.

For de beboerne som ligger til torget og ikke disponerer private oppstillingsplasser, vil det bli stilt plass til disposisjon mellom 5/1/35 og 5/1/36 (her kan plass vinnes ved å flytte eksisterende skiltrekke noen meter!), og på privat eiendom ved 5/1 i Bakeriveien.

Det er behov for en handicap-parkeringsplass og en opptillingsplass for henting og bringing ved Kaikanten borettslag. Vi ønsker å se på alternative muligheter for plassering av disse – dersom de kan plasseres langs bygget i Misværveien vil dette være en stor fordel i forhold til et ”tydelig” bilfritt torg. Inngangspartiet til bygningen skal under ingen omstendighet blokkeres, slik at syketransport til en hver tid sakl kunne kjøre helt til døra.

Plasseringen av blomsterstamper og benker på torget skal gjøres slik at det ikke forhindrer en lastebil å rygge inntil Malnes Handleri for varelevering, eller at LAS får gjennomført effektiv søppeltømming. Søppelkassene bør bygges inn i treinnhegning, slik at de framstår langt mindre dominerende og stygge enn i dag!

De næringsdrivende rundt torget vil i egen interesse holde orden på arealene foran sine eiendommer, men det kan tenkes at vi med mer folk på torget vil trenge hyppigere søppeltømming enn tidligere.